Skip to content

Algemene Voorwaarden Abonnement

 Areyouhappy.nl 

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENT

   Artikel 1 – Definities

 1. Abonnementverstrekker: Areyouhappy.nl is het online platform die de dienst verleent aan de Abonnementshouder.
 2. Abonnementhouder: De Gebruiker handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep met wie een abonnement is aangegaan en die als zodanig op het doorlopende sepa machtigingsformulier is vermeld.
 3. Abonnement: intekening Abonnementhouder voor de mogelijkheid tot het onbeperkt tonen van een persoonlijke pagina op de website van areyouhappy.nl met als doel online leads naar abonnementhouders eigen website te verhogen door Abonnementverstrekker middels Online Marketing Dienstverlening activiteiten.

   Artikel 2 – Abonnement

Het abonnement dat overeengekomen is, wordt vermeld op het inschrijfformulier.

   Artikel 3 – Dekking van het abonnement

 1. Abonnementhouder kan onbeperkt gebruik maken van de diensten die vallen onder het abonnement dat is afgesloten zoals omschreven op het inschrijfformulier en de algemene voorwaarden behorende bij het abonnement.

   Artikel 4 – Totstandkoming en Duur van het abonnement

 1. Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal 12 maanden gerekend vanaf de datum van inschrijving, en wordt na één jaar automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Hierna is de opzegtermijn 1 maand per de 1e van de maand. Opzegging kan uitsluitend per e-mail geschieden.
 2. Opzegging is mogelijk door Abonnementverstrekker per e-mail hiervan in kennis te stellen (redactie@areyouhappy.nl).
 3. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld als gevolg van een ernstige ziekte) is het naar uitsluitend oordeel van Abonnementverstrekker mogelijk het abonnement gedurende het eerste jaar vroegtijdig te beëindigen middels betaling van 3 keer het maandbedrag door Abonnementhouder. Het abonnement stopt dan per direct. Bij overlijden wordt de overeenkomst direct beëindigd zonder teruggave van reeds betaalde premie.
 4. Abonnementsverstrekker behoud zich het recht voor om éénzijdig het abonnement per direct te beëindigen of wijzigingen aan te brengen in de abonnementsvorm, -voorwaarden en/of prijzen, bijvoorbeeld door gewijzigde visie en/of bedrijfsomstandigheden of als de door Abonnement verstrekker gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Wijzigingen zullen per e-mail kenbaar worden gemaakt. Er is geen recht op terugbetaling van reeds betaalde maandelijkse termijnen.
 5. Abonnementverstrekker is gerechtigd het abonnement per direct te beëindigen in geval van wanbetaling, agressie of zich onttrekken aan het advies van Abonnementverstrekker door Abonnementhouder. Het resterende bedrag tot aan de vroegst mogelijke beëindiging wordt per direct volledig opvorderbaar.

   Artikel 5 – Betaling van het abonnement

 1. Betaling van de premie geschiedt maandelijks vooraf per automatische incasso, waarvoor Abonnementhouder een doorlopende machtiging heeft verstrekt aan Abonnementsverstrekker. De eerste incasso vindt uiterlijk binnen 2 weken plaats na ingangsdatum van het abonnement.
 2. Bij een geweigerde incasso wordt de dienstverlening die wordt aangeboden vanuit deze overeenkomst opgeschort totdat de betaling van het totaal gestorneerde bedrag bij is, zonder dat hierdoor de betalingsverplichting van deze overeenkomst voor Abonnementhouder vervalt.
 3. De administratiekosten van een mislukte incasso en betaal herinnering zijn €1,50 per stuk per keer.
 4. Bij het uitblijven van betaling van het abonnement gedurende tenminste 2 maanden, wordt het resterende bedrag tot aan de vroegst mogelijke beëindiging per direct volledig opvorderbaar en worden daarnaast wettelijke incasso kosten, rente en 50 euro administratiekosten gevorderd.

   Artikel 6 – Overige voorwaarden

 1. Alle gegevens worden bijgehouden in het computersysteem van Abonnementsverstrekker.
 2. Abonnementverstrekker verwerkt de persoonsgegevens van de Abonnementhouder binnen de kaders van de wet bescherming persoonsgegevens op een wijze en voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, commercie, klachtenafhandeling en geschillen beslechting.
 3. Abonnementshouder ziet af van vooraankondiging door Abonnementsverstrekker van de te incasseren bedragen.
 4. Abonnementhouder heeft het recht om alle digitale content vermeld op de website van Areyouhappy.nl en bijbehorende social media platforms naar redelijkheid en billijkheid te gebruiken ter verbetering van zijn of haar eigen diensten.
 5. Abonnement verstrekker heeft het recht om alle content vermeld op de website van de Abonnementhouder en bijbehorende social media content te gebruiken ter verbetering van de dienstverlening.
 6. De Abonnementhouder krijgt toegang tot gesloten communiteiten op social media platforms zoals Facebook, Youtube enz.
 7. Abonnementhouder plaatst (binnen maximaal 14 dagen na ingangsdatum abonnement) zelf of door website beheerder, een externe link naar de website van de abonnementverstrekker www.areyouhappy.nl ter verbetering van de dienstverlening.
 8. Abonnementverstrekker plaatst binnen 7 dagen na ontvangst van alle benodigde content, een voor de abonnementhouder gepersonaliseerde pagina op de vooraf afgesproken locatie op www.areyouhappy.nl 

   Artikel 7 – Toepasselijk recht en geschillen.

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met abonnementhouder aangegaan, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Abonnementenhouder en Abonnementverstrekker zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van Abonnementverstrekker. Abonnementhouder is gehouden alle kosten van maatregelen in en buiten rechte tot vordering te voldoen. 

Met vriendelijke groet,

Team

areyouhappy.nl logo

‘CREATE YOUR OWN HAPPYNESS’

Foutje gezien? Laat het ons a.u.b. weten via e-mail. Klik hier. Bedankt.